ഫയര്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌

Published on: 2:28pm Wed 09 Aug 2017

A- A A+

ഫയര്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌

ആരാണ് തോക്ക് സ്വാമി?

എന്തിനു തോക്കെടുത്തു സ്വാമി ആയി ?  

മാസ്സ് മറുപടിയുമായി തോക്ക് സ്വാമി....